Vzdrževanje vsake hiše je neločljivo povezano s finančnimi sredstvi. Rezervni sklad, v katerega mesečno vplačujejo etažni lastniki glede na površino stanovanja ter starost hiše, je namenjen izključno za zbiranje teh sredstev. Namen rezervnega sklada je tako po eni strani zagotoviti sredstva za vzdrževanje hiše, po drugi strani pa porazdeliti finančno breme lastnikov na daljše obdobje.

Vplačevanje v rezervni sklad je izključna obveznost etažnih lastnikov, ki bodo v rezervnem skladu dolgoročno mesečno zbirali sredstva za vzdrževanje stavb. Lastnik je namreč dolžan vzdrževati stanovanje in skupne dele, tako da se ta obveznost ne more prenesti na najemnika, razen če se lastnik in najemnik o tem posebej ne dogovorita drugače.

Višino sredstev za vplačevanje v rezervni sklad predpisuje Pravilnik o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižji vrednosti prispevka.

Stanovanjski zakon določa, da mora upravnik zagotoviti, da se vsa vplačila etažnih lastnikov v rezervni sklad vodijo na posebnem transakcijskem računu. Če upravnik izvaja vplačila etažnih lastnikov v rezervni sklad preko svojega transakcijskega računa mora najkasneje v roku 10 dni od vplačila posameznega etažnega lastnika odvesti sredstva na transakcijski račun rezervnega sklada.

Slednji način obračunavanja rezervnega sklada pomeni za etažnega lastnika nižje administrativne stroške (enkratna bančna provizija) kar pomeni nižjo končno ceno storitve!

Strankam je sicer omogočeno tudi brezplačno plačevanje obveznosti na naši blagajni!

Merila za določitev prispevka v rezervni sklad

  • površina posameznega dela v etažni lastnini,
  • starost nepremičnine,
  • rekonstrukcija nepremičnine.
PODROBNEJE O MERILIH

Sredstva rezervnega sklada je mogoče uporabiti samo za poravnavo stroškov vzdrževanja in potrebnih izboljšav, ki so predvidena v sprejetem načrtu vzdrževanja ter za nujna vzdrževalna dela.

Sredstva vplačana v rezervni sklad so nepovratna in ostanejo v rezervnem skladu tudi po prodaji stanovanja, prodajalec in kupec pa lahko vplačana sredstva upoštevata pri dogovoru o višini kupnine.

Sredstva rezervnega sklada se zbirajo na posebnem transakcijskem računu, ki je strogo ločen od premoženja upravnika.