Merila za določitev prispevka v rezervni sklad

  • površina posameznega dela v etažni lastnini,
  • starost nepremičnine,
  • rekonstrukcija nepremičnine.

Površina posameznega dela v etažni lastnini

Podatke o površini posameznega dela v etažni lastnini pridobi upravnik na podlagi opravljenega točkovanja iz zapisnikov o ugotovitvi vrednosti stanovanj izdanih na podlagi predpisa, ki ureja merila za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb za potrebe določanja neprofitnih najemnin. Višina neprofitne najemnine se za vsak posamezen del ugotavlja na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin.

Starost nepremičnine

Starost nepremičnine se določa glede na leto izgradnje in se ugotavlja na podlagi zapisnika o ugotovitvi vrednosti stanovanja.

Tabela za določitev prispevka v rezervni sklad

Starostni razred Starost nepremičnine EUR/m2
I. do 10 let 0
II. nad 10 do 30 let 0,20
III. nad 30 do 60 let 0,25
IV. nad 60 let 0,30

Rekonstrukcija nepremičnine

Rekonstrukcija nepremičnine je lahko celovita ali delna.

Celovita rekonstrukcija

V skladu s Pravilnikom o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižji vrednosti prispevka pomeni, da so bila na nepremičnini opravljena že vsa potrebna glavna investicijsko-vzdrževalna dela in sicer obnova ali zamenjava:

  • strešne konstrukcije ali kritine,

  • instalacij in naprav za ogrevanje,

  • vodovodne, plinske, električne in druge instalacije,

  • fasade, toplotne izolacije in dvigal.

V primeru, ko je bila izvršena celovita rekonstrukcija se šteje, da je starost te nepremičnine v prvem letu po rekonstrukciji 5 let in se tako uvrsti v ustrezen starostni razred.

Delna rekonstrukcija
V skladu s pravilnikom pomeni, da sta bili na nepremičnini opravljeni vsaj dve od prej navedenih investicijsko-vzdrževalnih del.

V tem primeru se šteje, da je starost te nepremičnine v prvem letu po rekonstrukciji 20 let in se tako uvrsti v ustrezen starostni razred.

Na podlagi rekonstrukcije nepremičnine je mogoče znižati starost nepremičnine.