Pravice in obveznosti najemnika

Najemniki so dolžni vzdrževati ter opravljati vsa dela, ki so potrebna za to, da se ohranjajo stanovanjske stavbe in stanovanja kot celote v dobrem stanju in omogočajo njegovo uporabo po Pravilniku o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj

  • uporabljati najeto stanovanje kot dober gospodar in v skladu z najemno pogodbo;

  • zahtevati povrnitev škode od lastnika v določenih primerih;

  • odgovarjati za škodo, ki je nastala z rabo ki je bila v nasprotju z najemno pogodbo;

  • dopustiti vstop v stanovanje lastniku oziroma njegovemu pooblaščencu za preverjanje pravilne uporabe stanovanja v skladu z roki določenimi z najemno pogodbo, vendar največ dvakrat letno;

  • poravnati stroške popravil v stanovanju, ki so posledica nepravilne rabe stanovanja skladno z določili najemne pogodbe;

  • obveščati lastnika o napakah na stanovanju za katere odgovarja lastnik;

  • plačevati najemnino za najeto stanovanje ter stroške, ki se plačujejo poleg najemnine, v skladu z najemno pogodbo;

  • plačevati nadomestilo za uporabo mestnega zemljišča;

  • plačevati stroške obratovanja stanovanjske hiše;

  • opravljati dejavnost v stanovanju, pod pogojem soglasja lastnika.